Organisationsutveckling

 

Verkningsfulla beteenden är avgörande för din organisations resultat och framgång. Lumenova erbjuder förändringsprocesser på individ-, arbetsgrupps-, ledningsgrupps- och organisationsnivå. Dessutom genomför vi HR-strategiska insatser och professionalisering av HR-arbetet med syfte att attrahera, behålla, utveckla och motivera medarbetare.

 
jon-flobrant-229724-unsplash.jpg
 

Individuell utveckling 

Känns det ibland svårt att hantera din arbetssituation?

Orsaker kan exempelvis vara stressrelaterad problematik, känslor av otillräcklighet, svåra situationer i rollen som ledare, att hantera medarbetare, ökade krav från omgivningen eller brist på återhämtning och livsbalans.

Lumenova erbjuder KBT för företag, samtalsstöd samt individuell coaching där du får med dig konkreta verktyg och beprövade redskap för att lära dig att hantera din situation, förstå ditt sätt att tänka och agera samt sätta upp konkreta och mätbara mål för att åstadkomma den förändring du önskar. Du får utrymme för självreflektion och ökad självkännedom. Tillvägagångssättet bygger på ett handlingsinriktat samarbete där ditt beteende och din vilja att på egen hand kunna förändra din situation framåt är i fokus.

Exempel på program för individuell utveckling

  • Ledarskapscoaching där du sätter mål för din utveckling och kopplar dessa till verksamhetens mål.  Ett systematiskt angreppssätt som leds av en Ledarskapscoach som utmanar till reflektion och aktivitet samt säkerställer att processen drivs mot ditt önskade mål.

  • Samtalsstöd baserat på olika kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Tillvägagångssättet bygger på ett öppet och handlingsinriktat samarbete och leds av en samtalsterapeut som hjälper dig påbörja en självreflekterande process, identifiera nyckelbeteenden samt sätta upp konkreta mål för förändring.

  • Utbildning i Förändringsledning med coaching som verktyg där du också blir Diplomerad Ledarskapscoach. Läs mer om coachtutbildningen

 
 

Grupputveckling

Tänker du att din ledningsgrupp eller arbetsgrupp skulle kunna arbeta mer effektivt men du vet inte hur eller vad ni kan göra?

Har ni svårigheter att förstå vad som är ert gemensamma uppdrag i organisationen? Är era roller otydliga? Som ledare vet du kanske vad du vill ändra på, men inte hur det ska gå till? 

Alla grupper har förmåga och potential att nå bättre resultat tillsammans. Forskning visar att när gruppmedlemmarna känner tillit till varandra och har en tydligare bild av mål, roller och ansvarsområden arbetar de mer effektivt och förbättrar därmed resultatet. 

Lumenova erbjuder stöd och rådgivning utifrån kunskap om vad grupper behöver för att prestera bättre tillsammans. Vi har genom åren handlett åtskilliga ledare och deras grupper framåt till ett mer fungerande och effektivt samarbete, ökad arbetsglädje och produktivitet. Vi använder oss av evidensbaserade och verkningsfulla metoder inom grupputveckling och anpassar vårt genomförande i nära samarbete med era behov. Som underlag för processen använder vi bl a Susan Wheelan´s modell för grupputveckling (GDQ) som mäter en grupps effektivitet och produktivitet. Den ger konkret insikt om vad gruppen är bra på idag samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att utvecklas tillsammans Läs mer om Verktyg & Metoder.

 
Skärmavbild 2018-11-03 kl. 17.16.20.png
 
 

Organisationsutveckling

Har ni en vision för hur er företagskultur skulle kunna se ut men är osäker över hur ni går tillväga för att komma dit?  

Funderar du över vad som skapar en högpresterande organisation, vilka beteendemekanismer som leder till ökat resultat, hur man skapar samsyn kring en gemensam målbild samt får med sig chefer och medarbetare vid förändringsarbete?

Lumenova erbjuder stöd till organisationer vid förändringsarbete utifrån kunskap om förändring av mänskligt beteende på kollektiv nivå.  Utifrån beprövad erfarenhet, evidensbaserade metoder och ett systematiskt tillvägagångssätt hjälper Lumenova er verksamhet igenom en sådan process. Vi börjar arbetet i ledningsgruppen där verksamhetens utgångsläge kartläggs.  Därefter sker förankring i organisationen så att chefer och medarbetare involveras, blir delaktiga och bidrar med värdefull kompetens. Tillvägagångssättet är utvecklande för ledarskapet, konstruktivt för medarbetare och produktivt för verksamheten. 

Det blir tydligt vilka faktorer som samverkar för att stärka kulturen och verksamhetens resultat. Klarhet kring riktningen framåt, delaktighet, engagemang och ägarskap på alla nivåer i verksamheten bidrar till en önskad förändring. 

Effektivt ledarskap har i detta sammanhang stor påverkan på det förändringsarbetet. Lumenovas utvecklingsinsatser syftar därför också till att hjälpa ledare att bli mer effektiva i sin roll och i sitt utövande av ledarskap på kollektiv nivå. Det handlar specifikt om färdigheter som har med samsyn och enighet att göra samt betydelsen av att stödja och kollektivt stå bakom varandra. Vidare förmågor såsom att effektivt leda arbetsgrupper, sätta mål, utvärdera prestation samt coacha, motivera och följa upp medarbetare på ett sätt som skapar resultat, trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.

 

 “Vi utvecklar verksamheter, team och ledare till ett bättre resultat”.

jack-anstey-415825-unsplash.jpg
 
 

HR-strategiska & operativa insatser

Behöver ni en HR-chef några timmar per vecka? Vi genomför HR-strategiska och operativa insatser och professionalisering av HR-arbetet med syfte att attrahera, behålla, utveckla och motivera medarbetare.

Vi underlättar chefernas arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer inom HR-området.

Vårt fokus är exempelvis på mer utvecklande medarbetarsamtal, PULS-/medarbetarundersökningar, hantering av svåra personalärenden, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning, kompetenshöjande insatser, fackliga förhandlingar samt stöd och utbildning till chefer i dessa frågor.

Vi genomför också Outplacement- och karriärcoachingprocesser. Läs mer om Outplacement & Karriärcoaching.