Verktyg & Metoder

Följande verktyg är ett urval av de metoder Lumenova använder som underlag i våra resultatorienterade processer.

Önskar du mer utförliga beskrivningar är du välkommen att kontakta oss


 
 

Susan Wheelan´s modell för grupputveckling (GDQ)

Metod för att kartlägga, mäta och utveckla en ledningsgrupps eller en arbetsgrupps effektivitet och produktivitet. Ger konkret insikt om vad gruppen är bra på idag samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att utvecklas tillsammans. Dessutom ger den insikt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i. GDQ består av ett digitalt frågeformulär som fylls i av gruppmedlemmarna individuellt. All utvärdering sker på gruppnivå - inte av dess chef eller medlemmar individuellt. Metoden bygger på mångårig forksning och är framtagen av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, USA.

Extended DISC

Ett verktyg för att skapa effektiv kommunikation och samarbete i ledningsgruppen eller din arbetsgrupp. Du ökar förståelsen för dina egna och gruppmedlemmarnas beteenden och hur de påverkar. Vi är alla olika, visar olika beteenden och reaktioner. Dessa olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om dem, kan förstå och förutse dem och inte minst utveckla dem. Ni får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete när hela teamet har ett gemensamt synsätt.

 

PLUS Management Profile

Analysverktyget PLUS, Personal och Ledarskaps Utvecklings System, är ett arbetsorienterat verktyg som tar hänsyn till erfarenhet, kunskap, förmåga och motiv. PLUS kartlägger det faktiska beteendet och ger inte bara en bild av hur man fungerar och agerar i olika arbetssituationer utan också hur man själv kan påverka eller påverkas av situationen. Analysen visar vilka situationer ledaren eller medarbetaren blir minst respektive mest stressad av vilket påverkar graden av effektivitet. Verktyget bygger på managementforskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .