Verktyg & Metoder

Följande verktyg är ett urval av de metoder Lumenova använder som underlag i våra resultatorienterade processer. Samtliga är beprövade och evidensbaserade.

Önskar du mer utförliga beskrivningar är du välkommen att kontakta oss


 
 

 

Standardiserade psykologiska test vid rekrytering, urval och utveckling

Vi använder oss av olika standardiserade psykologiska tester för att på ett objektivt sätt bedöma de egenskaper och kognitiva färdigheter som har betydelse vid arbetsprestation. Vi använder sedan denna information för att ge rekommendation om den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen framåt. Vidare ger vi råd och rekommendationer i utvecklings- och Onboarding syfte.

Önskar ni mer information om de specifika test vi använder oss av vänligen kontakta oss.

Susan Wheelan´s modell för grupputveckling (GDQ)

Metod för att kartlägga, mäta och utveckla en ledningsgrupps eller en arbetsgrupps effektivitet och produktivitet. Ger konkret insikt om vad gruppen är bra på idag samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att utvecklas tillsammans. Dessutom ger den insikt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i. GDQ består av ett digitalt frågeformulär som fylls i av gruppmedlemmarna individuellt. All utvärdering sker på gruppnivå - inte av dess chef eller medlemmar individuellt. Metoden bygger på mångårig forksning och är framtagen av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, USA.

  

Denison Organizational Culture Survey(DOCS)

Ett forsknings- och evidensbaserat diagnosverktyg vid systematisk utveckling av organisationskultur och ledarskap. Syftar till att hjälpa företag att förstå de bakomliggande och samverkande faktorer som bidrar till att utveckla en högpresterande företagskultur där medarbetare har förutsättningar att tillsammans nå sin fulla potential.

Denison Leadership Development 360 Survey

Effektiv metod för att systematiskt arbeta med att utveckla ledares kompetens och effektivitet inom de områden som enligt forskningen har visat sig vara av betydelse för att bygga en hållbar organisationskultur. Ledarskapet utvärderas på flera nivåer (chef, chefskollegor, medarbetare, kunder) och i jämförelse med en chefsnormgrupp. Används lämpligen tillsammans med Denison Organizational Culture Survey. 

 

MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)

Teambuilding och samarbetsövningar utifrån ökad kunskap om olikheter mellan människor och hur dessa skillnader kan användas på ett konstruktivt sätt. Baseras på psykologen Carl Jungs personlighetsteorier.

Extended DISC

Ett verktyg för att skapa effektiv kommunikation och samarbete i ledningsgruppen eller din arbetsgrupp. Du ökar förståelsen för dina egna och gruppmedlemmarnas beteenden och hur de påverkar. Vi är alla olika, visar olika beteenden och reaktioner. Dessa olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om dem, kan förstå och förutse dem och inte minst utveckla dem. Ni får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete när hela teamet har ett gemensamt synsätt.

 

PLUS Management Profile

Analysverktyget PLUS, Personal och Ledarskaps Utvecklings System, är ett arbetsorienterat verktyg som tar hänsyn till erfarenhet, kunskap, förmåga och motiv. PLUS kartlägger det faktiska beteendet och ger inte bara en bild av hur man fungerar och agerar i olika arbetssituationer utan också hur man själv kan påverka eller påverkas av situationen. Analysen visar vilka situationer ledaren eller medarbetaren blir minst respektive mest stressad av vilket påverkar graden av effektivitet. Verktyget bygger på managementforskning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .