Verktyg & Metoder

Följande metoder och modeller är ett urval av de Lumenova använder som underlag i våra resultatorienterade processer. Samtliga är baserade på forskning.

Önskar du mer utförliga beskrivningar är du välkommen att kontakta oss.

 


 
 

 

Susan Wheelan´s modell för grupputveckling (GDQ)

Metod för att kartlägga, mäta och utveckla en ledningsgrupps eller en arbetsgrupps effektivitet och produktivitet. Ger konkret insikt om vad gruppen är bra på idag samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att utvecklas tillsammans. Dessutom ger den insikt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i. GDQ består av ett frågeformulär som fylls i av gruppmedlemmarna. All utvärdering sker på gruppnivå - inte av dess chef eller medlemmar individuellt. Metoden bygger på mångårig forksning och är framtagen av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, USA.

  

Denison Organizational Culture Survey

Ett diagnosverktyg i syfte att hjälpa organisationer att bättre förstå sin nuvarande kultur för att därifrån påbörja ett kulturstärkande arbete i önskad riktning.

 

Extended DISC

Ett verktyg för att skapa effektiv kommunikation och samarbete i ledningsgruppen eller din arbetsgrupp. Du ökar förståelsen för dina egna och gruppmedlemmarnas beteenden och hur de påverkar. Vi är alla olika, visar olika beteenden och reaktioner. Dessa olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om dem, kan förstå och förutse dem och inte minst utveckla dem. Ni får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete när hela teamet har ett gemensamt synsätt.

 

PLUS Management Profile

Analysverktyget PLUS, Personal och Ledarskaps Utvecklings System, är en strukturerad analysmetod för att kartlägga beteenden för en ledare eller en medarbetare. PLUS fokuserar på hur en person hanterar olika situationer denne möter i arbetslivet och speglar då ett resultat av dels personlighet men också erfarenhet och förvärvad kompetens. Analysen visar vilka situationer ledaren eller medarbetaren blir minst respektive mest stressad vilket påverkar graden av effektivitet. Verktyget bygger på managementforskning. PLUS följer Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulters, HRK:s, testpolicy.

 

MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)

Teambuilding och samarbetsövningar utifrån ökad kunskap om olikheter mellan människor och hur dessa skillnader kan användas på ett konstruktivt sätt. Baseras på psykologen Carl Jungs personlighetsteorier.

 

Denison Leadership Development 360 Survey

Effektiv metod för att systematiskt arbeta med att utveckla ledares kompetens och effektivitet inom de områden som enligt forskningen har visat sig vara av betydelse för en verksamhets prestationsförmåga. Ledarskapet utvärderas på flera nivåer (chef, chefskollegor, medarbetare, kunder) och i jämförelse med en chefsnormgrupp. Kan användas tillsammans med Denison Organizational Culture Survey. 

Standardiserade psykologiska test vid rekrytering, urval och utveckling

De verktyg vi använder för mätning av personlighet (FFM) är Hogan Assessment System, Measuring and Assessing Individual Potential (MAP) eller NEO-PI-3.

Verktygen för mätning av kognitiv förmåga är Matrigma, BasIQ, BOMAT eller Bedömning av kritiskt tänkande (BKT).

Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga mäts med d2-R.